Pijpenstrootje in winterse Bollekamer, Texel

Pijpenstrootje in winterse Bollekamer, Texel

planten, duinen, Pijpenstrootje, Molinia caerulea, Bollekamer, Texel
pollen pijpenstrootje, Molinia caerulea, in dun laagje sneeuw, Bollekamer, Texel